Algemene voorwaarden

Art.1. Vrijblijvende offertes

Offertes zijn steeds vrijblijvend. Bestellingen binden de verkoper eerst na schriftelijke bevestiging van deze. De koper blijft gebonden gedurende 30 dagen of gedurende de ganse aangeduide leveringstermijn, ook wanneer deze langer is dan 30 dagen. Bij verbreking van de bestelling zal de koper een schadevergoeding verschuldigd zijn van 25% van de netto verkoopprijs met een minimum van € 625 per bestelling.

Art.2. Verplichte kosten koper

De koper verplicht zich op zijn kosten de nodige maatregelen te treffen voor het afladen, de toegang tot het lokaal, het plaatsen, monteren en het elektrisch aansluiten van het materiaal mogelijk te maken.

Art.3. Geldigheid van offerteprijzen

De prijzen vermeld in de offertes zijn slechts 30 dagen geldig na het opmaken van deze.

Art.4. Prijsbepaling

De prijzen worden opgegeven exclusief btw, taksen en belastingen van welke aard ook.

Art.5. Indicatieve leveringstermijn

De opgegeven leveringstermijn is louter indicatie en niet- bindend voor de verkoper. Door overschrijding van deze termijn geeft het de koper niet het recht de overeenkomst te verbreken en geeft de koper geen recht tot het eisen van schadevergoeding.

Art.6. Door onmacht niet nakomen van aangegane verbintenis

Ingeval de verkoper, door onmacht de door hem aangegane verbintenis niet kan nakomen, kan hij de aangegane bestelling vernietigen zonder schadevergoeding voor de koper.

Art.7. Betaalbaarheid factuur

Het factuurbedrag is steeds betaalbaar netto contant te   Diksmuide. De aanvaarding van de factuur geldt van rechtswege en volgends art.1139 B.W als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen voor het verstrijken van de termijn.

Art.8. Protestering van Factuur of rekening

Iedere factuur of rekening wordt als aanvaard beschouwd door de schuldenaar tenzij er door deze laatste geprotesteerd wordt per aangetekend schrijven binnen de acht dagen.

Art.9. Onbetaalde facturen

Vanaf de vervaldag zal het onbetaalde gedeelte van al onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand opbrengen. Ingeval de betaling niet geschiedt binnen de acht dagen na het opzenden van een aangetekende herinneringsbrief, is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art.1147 B.W tot het betalen van een onverminderbare schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag plus eventuele gerechtskosten. Dit met een minimum van €125.

Art.10. Klachten

Klachten aangaande het geleverde materiaal dienen uiterlijk binnen de acht dagen na levering te geschieden en goed geformuleerd te zijn.

Art.11. Eigendom van goederen

Alle geleverde goederen blijven de volledige eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van die goederen is geschied zonder afwijking.

Art.12. Waarborg

De waarborg door de verkoper verleend op het materiaal behelst een periode van 6 maand, tenzij anders bindende bepaling en bij een normaal gebruik van het materiaal en is beperkt tot de mechanische onderdelen en niet tot de elektrische of elektronische onderdelen. De waarborg vervalt ook wanneer het materiaal gedemonteerd, gewijzigd of hersteld werd door iemand anders dan door de verkoper aangeduid. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Veurne bevoegd.

Art.13. Afwijkingen op voorwaarden

Afwijkingen op deze verkoop en herstellingsvoorwaarden dienen schriftelijk en nauwkeurig vastgesteld, beperkt tot hun onderwerpt en door de verkoper te worden ondertekend.

Art.14. Goederen reizen op risico van de geadresseerde

De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde. Om geldig te zijn, dient elke klacht schriftelijk gedaan binnen de acht dagen van de aflevering.

Art.15. Rechtbanken

De Vrederechter te Diksmuide en de rechtbanken te Ieper zijn de bevoegde rechtbanken bij een geschil.

Exclusieve verdeler
© Latre 2023 | Disclaimer | Privacy Statement | Cookieverklaring | Site by Plenso

Wij maken gebruik van cookies

De website van Dirk Latre maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Ik snap het Meer Info